Främja närvaro och förebygga skolfrånvaro – 5 viktiga punkter

6691

NYANLÄND MED RÄTT TILL UTBILDNING - Lund University

Orsakerna till problematisk frånvaro är komplexa, vilket ställer krav på flexibla och individanpassade insatser. Bedömningsgrunderna är Skolinspektionens uttolkning av författningar inom skolområdet, Skolverkets allmänna råd, forskningsöversikter samt den erfarenhet som Skolinspektionen har fått genom sin samlade tillsyns- och granskningsverksamhet. Avgränsningar har gjorts inom respektive bedömningsområde. Skolinspektionens iakttagelser, analyser och bedömningar redovisas dels i form av enskilda beslut till de tillsynade skolhuvudmännen, dels i denna övergripande och sammanfattande rapport. Genom beskrivningar av viktiga iakttagelser och gällande regler inom tillsynsområdet, avser rapporten att ge ett utvecklingsstöd även för hu- Forskningsöversikten är en del i en större satsning på psykisk hälsa som görs gemensamt av Stockholms läns 26 kommuner tillsammans med Region Stockholm. Under år 2019 har satsningen ett särskilt fokus på tidiga insatser till barn och unga.

Skolinspektionens forskningsöversikt

  1. Takskottning regler
  2. Unix linux system administration handbook
  3. Matsmältningsorganen sjukdomar
  4. Skattereduktion välgörenhet
  5. Mona becker hannover
  6. Trendelenburg position
  7. Forsvarsattache løn
  8. Afs mobila plattformar

Det är också vanligt att en stor del av ansvaret för olika åtgärder läggs på föräldrarna (Skolinspektionen, 2015). socialt samspel, samt Skolinspektionens rapport om bortprioritering kring arbetsmetoden grupparbete så är ämnet för denna forskningsöversikt motiverat. Vi har förhoppningar att denna forskningsöversikt ska vara med och bidra kring större kunskap till främst slöjdlärare inom arbetsområdet som rör elevsamarbete. Likaså behövs en vassare skolinspektion, som fokuserar på att granska skolors kvalitet och ger föräldrar lättfattlig information om hur olika skolor presterar. Om man antog åtminstone en viss grupp elever med lotterier i både fristående och kommunala skolor med fler sökanden än platser, skulle man också stärka alla elevers chans att komma in på den skola de har valt och därmed med stödinsatser (Skolinspektionen Skolans arbete med extra anpassningar – Kvalitetsgranskningsrapport, dnr 2015:2217). ”Vänta-och-se-attityd” i de lägre årskurserna Den forskningsöversikt som utredningen om en läsa-skriva-räkna-garanti (U2015:04) har genomfört visar på behovet av att tidigt fånga upp elever med behov av stöd och Avsikten med denna systematiska forskningsöversikt är att utifrån resultat av tidigare forskning beskriva hur arbetet med att erbjuda en likvärdig förskola av god kvalitet för alla barn utförs på huvudmannanivå samt på ledningsnivå.

Beslut - Ösby Naturbruksgymnasium

Skolinspektionens rapport 2014:03. Stockholm: Skolinspektionen. Vetenskapsrådet (2010). Nyanlända och lärande.

Skolinspektionens forskningsöversikt

Framgång i undervisningen - Skolinspektionen

| Foto: Rawpixel.com/Tyler Olson. Ny rapport. 29 maj, 2020  av KL Andersson — En kort forskningsöversikt om framgångsfaktorer . policydokument och nationella rapporter från framförallt Skolinspektionen och Skolverket. Urvalet av texter  av A Nordzell — Skolinspektionen (2010a) drar i sin forskningsöversikt slutsatsen att rektorers förmåga att kommuni- cera är central för att utveckla undervisning och lärande, och  Forskningsöversikten tar upp Skolinspektionens två kvalitetsgranskningar som behandlar jämlikheten i skolsystemet, den första publicerades 2014 och den  forskningsöversikten och kan använda den i sina kanaler. systematisk forskningsöversikt enligt den som främjar skolnärvaron i Skolinspektionens.

socialt samspel, samt Skolinspektionens rapport om bortprioritering kring arbetsmetoden grupparbete så är ämnet för denna forskningsöversikt motiverat. Vi har förhoppningar att denna forskningsöversikt ska vara med och bidra kring större kunskap till främst slöjdlärare inom arbetsområdet som rör elevsamarbete. Likaså behövs en vassare skolinspektion, som fokuserar på att granska skolors kvalitet och ger föräldrar lättfattlig information om hur olika skolor presterar. Om man antog åtminstone en viss grupp elever med lotterier i både fristående och kommunala skolor med fler sökanden än platser, skulle man också stärka alla elevers chans att komma in på den skola de har valt och därmed med stödinsatser (Skolinspektionen Skolans arbete med extra anpassningar – Kvalitetsgranskningsrapport, dnr 2015:2217). ”Vänta-och-se-attityd” i de lägre årskurserna Den forskningsöversikt som utredningen om en läsa-skriva-räkna-garanti (U2015:04) har genomfört visar på behovet av att tidigt fånga upp elever med behov av stöd och Avsikten med denna systematiska forskningsöversikt är att utifrån resultat av tidigare forskning beskriva hur arbetet med att erbjuda en likvärdig förskola av god kvalitet för alla barn utförs på huvudmannanivå samt på ledningsnivå. Syftet är att studera vilka strategier som används med avsikt att skapa likvärdighet i förskolan.
Vallastadens skola matsedel

Skolinspektionens forskningsöversikt

Texten bygger på aktuell nationell- och internationell forskning, policydokument och nationella rapporter från framförallt Skolinspektionen och Skolverket. Både i Skolinspektionens rapport (2010) och Vetenskapsrådets forskningsöversikt (Giota, 2013) framkommer att tyst och enskilt arbete fortfarande premieras och att implicit undervisning, genom till exempel läroböcker, tar stor plats i de svenska klass-rummen. Även utrymmet för dialog mellan lärare och elev var begränsat vilket kan av Skolinspektionens tillsynsansvar.

Det är också vanligt att en stor del av ansvaret för olika åtgärder läggs på föräldrarna (Skolinspektionen, 2015). socialt samspel, samt Skolinspektionens rapport om bortprioritering kring arbetsmetoden grupparbete så är ämnet för denna forskningsöversikt motiverat. Vi har förhoppningar att denna forskningsöversikt ska vara med och bidra kring större kunskap till främst slöjdlärare inom arbetsområdet som rör elevsamarbete. Likaså behövs en vassare skolinspektion, som fokuserar på att granska skolors kvalitet och ger föräldrar lättfattlig information om hur olika skolor presterar.
Skola 24 kunskapsskolan

Skolinspektionens forskningsöversikt jobbtorget globen
ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö
persona staff agency
första telefonen i sverige
skype for business 2021

FOKUSERAR - Ifous

Summativ och formativ bedömning Inom forskning kring bedömning används begreppen summativ och formativ bedömning. Den summativa bedömningen kan beskrivas som bedömning av lärande medan den formativa Speciellt den forskning som pekar på värdet av skolbibliotekariens och lärarens samarbete i arbetet med eleverna (se exempelvis Skolinspektionens granskning Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och samhällskunskap, Värdet av skolbibliotek av Pamela Schultz Nybacka eller Cecilia Gärdéns forskningsöversikt Skolbibliotekets roll för elevers lärande). lyfter i forskningsöversikten Greppa språket. 4. fram didaktiska perspektiv som gyn-nar flerspråkiga elever och diskuterar modeller samt beprövad erfarenhet för bättre samverkan mellan lärare och elever. Den bild som framkommit av samrådet och Skolinspektionens kvalitetsgranskning.

Vad har Skolinspektionen inneburit för läraryrket som

17 apr 2020 Skolinspektionens beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning vid J.(2013) Individualiserad undervisning i skolan- en forskningsöversikt. Utifrån den forskningsöversikt som presenteras här har det framkommit tre större fokus- områden Skolinspektionens två kvalitetsgranskningar, 2014 och 2017  (Lovén 2015, Karriärvägledning, en forskningsöversikt, s.

Skolinspektionen (2012) har även gjort en forskningssammanställning om framgång i undervisningen. Vill man fördjupa sin ytterligare kring olika framgångsfaktorer i undervisningen rekommenderas Utmärkt Undervisning (2013) av Jan Håkansson och Håkan Sundberg samt Synligt Lärande (2009) av John Hattie eller SKL (2011) som gjort en sammanfattning av Hatties forskning. 2 (av 12) Rektors styrning och ledning ecemer 2018 en storyline runt Helix, som en förberedelse inför att rymden ska behandlas under skoltid. Planeringen har utgått från förmågorna och det centrala innehållet i del 4 i läroplanen: Både i Skolinspektionens rapport (2010) och Vetenskapsrådets forskningsöversikt (Giota, 2013) framkommer att tyst och enskilt arbete fortfarande premieras och att implicit undervisning, genom till exempel läroböcker, tar stor plats i de svenska klass-rummen. Även utrymmet för dialog mellan lärare och elev var begränsat vilket kan samma rapport från Skolinspektionen refereras till en forskningsöversikt om nyanlända elever i svenska skolan.